Kurv (Tom) 0

DATABEHANDLERAFTALE

Antik Blå
Vesterbro 13
5000 Odense C
CVR-nr. 16441732 (herefter benævnt "Dataansvarlig")

og

Internet 123
c/o Softwork ApS
Vænget 22
4400 Kalundborg CVR-nr. 27514685 (herefter benævnt "Databehandler")

(herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

Parterne har indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige

1. Baggrund, formål og omfang

1.1 Som led i den Dataansvarliges indgåelse af aftale om levering af tjenester, herefter benævnt "Hostingaftalen", som beskrevet i Aftalens bilag 1, foretager Databehandleren behandling af personoplysninger, som den Dataansvarlige er ansvarlig for.

1.2 Databehandleren skal overholde Persondataloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med senere ændringer) med tilhørende bekendtgørelser.

1.3 Endvidere skal Databehandleren overholde lovgivningens til enhver tid stillede krav til databehandlere, herunder fra den 25. maj 2018; Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) med tilhørende retsakter og heraf afledt national lovgivning.

1.4 Det er et krav i Persondatalovgivningen, at der mellem den dataansvarlige og databehandleren indgås skriftlig aftale om den behandling, som skal foretages; en såkaldt "databehandleraftale". Denne Aftale udgør sådan databehandleraftale.

2. 2.1

Personoplysninger omfattet af aftalen
Denne Aftale og tilhørende instruks omfatter alle typer personoplysninger, som beskrevet i Aftalens bilag 1.

2.2.
behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Den dataansvarlige har over for omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at

2.3. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.

2.4. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.

3. Geografiske krav

3.1 Den behandling af persondata, som Databehandleren foretager efter aftale med den Dataansvarlige, må alene foretages af Databehandleren eller underdatabehandlere, jf. pkt. 5, inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS). Databehandleren er ingenlunde berettiget til at lade databehandling foregå uden for EØS uden den Dataansvarliges skriftlige samtykke, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

4. Instruks

4.1 Omfanget af de opgaver, som den Dataansvarlige skal levere og understøtte, betyder, at der i medfør af Parternes aftale, Hostingaftalen, vil ske forskellige former for behandling af personoplysninger. De forskellige former for behandling af personoplysninger er beskrevet i Aftalens bilag 1.

4.2 Databehandleren handler alene efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige. Databehandleren skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, end hvad der fremgår af den Dataansvarliges instruks. Alle de for afviklingen af Hostingaftalen nødvendige og beskrevne behandlinger betragtes som dokumenterede. Anden behandling kan dog ske såfremt det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

4.3 Såfremt en instruktion efter Databehandlerens opfattelse er i strid med lovgivningen, skal Databehandleren orientere den Dataansvarlige herom.

 1. 4.4  Denne Aftale og tilhørende instruks omfatter de kategorier af registrerede, som er anført i bilag 1.

 2. 4.5  Såfremt behandlingen af personoplysninger hos Databehandleren sker helt eller delvist ved anvendelse af

fjernopkobling, herunder hjemmearbejdspladser, skal Databehandleren fastsætte retningslinjer for medarbejdernes behandling af personoplysninger ved anvendelse af fjernopkobling, som i øvrigt skal opfylde de i Aftalen stillede krav.

4.6 Databehandleren skal så vidt muligt bistå den Dataansvarlige med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder, herunder om indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning, hvis de relevante personoplysninger behandles af Databehandleren. Modtager Databehandleren sådan henvendelse fra den registrerede, orienterer Databehandleren den Dataansvarlige herom.

4.7 Den Dataansvarlige hæfter for alle Databehandlerens omkostninger ved sådan bistand, jf. pkt. 4.6, herunder til underdatabehandlere. Databehandlerens bistand afregnes til Databehandlerens til enhver tid gældende timetakst for sådant arbejde.

5. Brug af underdatabehandler

5.1 Den Dataansvarlige giver Databehandleren samtykke til anvendelse af underdatabehandlere, forudsat at de i Aftalen stillede betingelser for dette er opfyldt. Databehandleren underretter den Dataansvarlige om sådanne underdatabehandlere.

5.2 Underdatabehandleren er under Databehandlerens instruks. Databehandleren har indgået skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvori det er sikret, at underdatabehandleren opfylder krav tilsvarende dem, som stilles til Databehandleren af den Dataansvarlige i medfør af Aftalen.

5.3 Omkostninger forbundet med etablering af aftaleforholdet til en underdatabehandler, herunder omkostninger til udarbejdelse af databehandleraftale og eventuel etablering af grundlag for overførsel til tredjelande, afholdes af Databehandleren og er således den Dataansvarlige uvedkommende.

5.4 Såfremt den Dataansvarlige måtte ønske at instruere underdatabehandlere direkte, bør dette alene ske efter drøftelse med og via Databehandleren. Hvis den Dataansvarlige afgiver instruks direkte over for underdatabehandlere, skal den Dataansvarlige senest samtidig underrette Databehandleren om instruksen og baggrunden for denne.

Hvor den Dataansvarlige instruerer underdatabehandlere direkte,
a) er Databehandleren fritaget for ethvert ansvar, og enhver følge af sådan instruks er alene den Dataansvarliges

ansvar,
b) hæfter den Dataansvarlige for enhver omkostning, som instruksen måtte medføre for Databehandleren, herunder er

Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al arbejdstid, som en sådan direkte instruks måtte medføre for Databehandleren og

c) den Dataansvarlige er selv ansvarlig overfor underdatabehandlere for enhver omkostning, vederlag eller anden betaling til underdatabehandleren, som den direkte instruks måtte medføre.

 1. 5.5  Databehandleren anvender p.t. de i Aftalens bilag 1 nævnte underdatabehandlere til de i bilaget anførte opgaver.

 2. 5.6  Den Dataansvarlige accepterer ved indgåelsen af nærværende Aftale, at Databehandleren er berettiget til at skifte

eller tilføje en underdatabehandler, forudsat, at

a) en eventuel ny underdatabehandler overholder tilsvarende betingelser, som stilles i nærværende pkt. 5 til nuværende underdatabehandlere og, at

b) den Dataansvarlige senest 30 dage forinden en eventuel ny underdatabehandlers påbegyndelse af behandlingen af personoplysninger, som den Dataansvarlige er dataansvarlig for, af Databehandleren orienteres om den nye underdatabehandlers identitet.

5.7 Såfremt den Dataansvarlige ikke ønsker at Databehandleren anvender en ny underdatabehandler som varslet, jf. pkt. 5.6, skal den Dataansvarlige gøre skriftlig indsigelse til Databehandleren mod anvendelsen af sådan ny underdatabehandler senest 14 dage efter modtagelse af orientering, jf. pkt. 5.6. I fald Databehandleren ikke ser sig i stand til at imødekomme en eventuel indsigelse fra den Dataansvarlige mod en ny underdatabehandler, meddeles dette til den Dataansvarlige snarest mulig, og den Dataansvarlige kan i så fald herefter opsige Hostingaftalen til udløbet af den i pkt. 5.6.b) anførte frist.

6. Behandling og videregivelse af personoplysninger

6.1 Den Dataansvarlige indestår for at have fornøden hjemmel til behandling af personoplysningerne omfattet af nærværende Aftale.

6.2 Databehandleren må ikke uden skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige videregive oplysninger til tredjemand, medmindre sådan videregivelse følger af lovgivningen eller af en bindende anmodning fra en retsinstans eller en databeskyttelsesmyndighed, eller det fremgår af denne Aftale.

7. Sikkerhed

7.1 Databehandleren skal træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, jf. pkt. 1.2 ovenfor.

7.2 Databehandleren skal jf. pkt. 7.1 implementere og opretholde de i bilag 2 beskrevne sikkerhedsforanstaltninger og i øvrigt opfylde de i Hostingaftalen stillede krav. De i bilag 2 stillede sikkerhedskrav udgør den Dataansvarliges krav til sikkerhedsforhold hos Databehandleren.

7.3 Databehandleren er altid berettiget til at implementere alternative sikkerhedsforanstaltninger under forudsætning af, at sådanne sikkerhedsforanstaltninger som minimum opfylder eller giver større sikkerhed end de i pkt. 7.2 beskrevne sikkerhedsforanstaltninger og i øvrigt opfylder de i kontraktens evt. øvrige stillede krav til sikkerhed. Databehandleren kan ikke uden den Dataansvarliges skriftlige forudgående godkendelse foretage forringelse af sikkerhedsforholdene.

7.4 Databehandleren skal efter nærmere aftale med den Dataansvarlige, så vidt muligt, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i forordningens artikel 32 (gennemførelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger), 34 (underretning om brud på persondatasikkerheden til de registrerede), 35 (foretagelse af

konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse) og 36 (forudgående høring). I den forbindelse er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som sådan aftale måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandlere.

7.5 Såfremt det i pkt. 7.4 anførte fører til skærpede krav til sikkerhedsforanstaltninger i forhold til det allerede aftalte mellem Parterne i medfør af denne Aftale, implementerer Databehandleren, så vidt det er muligt, sådanne foranstaltninger, forudsat at Databehandleren modtager betaling herfor, jf. pkt. 7.6 nedenfor.

7.6 Omkostninger forbundet med implementering af foranstaltninger, jf. pkt. 7.5, afholdes af den Dataansvarlige og er således Databehandleren uvedkommende. Databehandleren er endvidere berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som sådan implementering måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandleren.

8. Tilsynsret

8.1 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige informationer til, at denne kan påse, at Databehandleren overholder persondataforordningens artikel 28 og denne Aftale.

8.2 Den Dataansvarlige afholder alle omkostninger i forbindelse med tilsyn af sikkerhedsforhold, jf. pkt. 8 hos Databehandleren samt i forhold til underdatabehandleren,
herunder er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som sådant tilsyn måtte medføre for Databehandleren.

9. Persondatasikkerhedsbrud

9.1 Såfremt Databehandleren måtte blive bekendt med et persondatasikkerhedsbrud, hvorved forstås et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, er Databehandleren forpligtet til uden unødig forsinkelse at søge at lokalisere sådan brud og søge at begrænse opstået skade i videst muligt omfang, samt i det omfang det er muligt, reetablere eventuelt mistede data.

9.2 Databehandleren er endvidere forpligtet til uden unødig forsinkelse at underrette den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. Databehandleren skal herefter på den Dataansvarliges anmodning, uden unødig forsinkelse, og i det omfang det er muligt, give skriftlig meddelelse til den Dataansvarlige, som så vidt muligt skal indeholde:

a) En beskrivelse af karakteren af bruddet, herunder kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede og registreringer af personoplysninger.

b) Navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren.
c) En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet.
d) En beskrivelse af de foranstaltninger, som Databehandleren eller underdatabehandleren har truffet eller foreslår

truffet for at håndtere bruddet, herunder foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

9.3 For så vidt det ikke er muligt at give de i pkt. 9.2 anførte oplysninger samlet, kan oplysningerne meddeles trinvist uden unødig yderligere forsinkelse.

9.4 Tilsvarende er underdatabehandlere pålagt uden unødig forsinkelse at underrette Databehandleren i overensstemmelse med pkt. 9.2 og 9.3.

9.5 Den Dataansvarlige hæfter for alle Databehandlerens omkostninger ved sådan bistand. Databehandlerens bistand afregnes til Databehandlerens til enhver tid gældende timetakst for sådant arbejde.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Medmindre Parterne har aftalt en anden ansvarsbegrænsning, som medfører et mindre ansvar for Databehandleren, finder nærværende pkt. 10 anvendelse.

10.2 For handlinger og undladelser i forbindelse med den af Databehandleren for den Dataansvarlige foretagne databehandling er Databehandleren ansvarlig overfor den
Dataansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med de begrænsninger der følger af dette pkt. 10.

10.3 Databehandleren er aldrig ansvarlig over for den Dataansvarlige for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab for følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tabt goodwill, tab af data, tredjemands tab eller andet indirekte tab hos den Dataansvarlige eller tredjemand.

10.4 Uagtet årsagen til Databehandlerens eventuelle erstatningsansvar over for den Dataansvarlige, kan Databehandlerens samlede erstatningsansvar aldrig overstige et beløb svarende til det løbende vederlag, som den Dataansvarlige har betalt til Databehandleren i henhold til Hostingaftalen i den 6 måneders periode der går forud for den skadegørende handling eller undladelse. Såfremt Hostingaftalen ikke har været i kraft i 6 måneder på tidspunktet for den skadegørende handling eller undladelse, opgøres beløbet som det beløb der i henhold til Hostingaftalen er betalt som løbende vederlag henholdsvis burde være betalt som løbende vederlag i henhold til Hostingaftalen i Hostingaftalens første 6 måneder.

11. Tavshedspligt

11.1 Databehandleren skal holde personoplysningerne, som behandles i henhold til Aftalen fortrolige, og er således alene berettiget til at anvende personoplysningerne som led i opfyldelsen af sine forpligtelser og rettigheder i henhold til Aftalen. Herunder skal Databehandleren pålægge medarbejdere og eventuelle andre, herunder underdatabehandlere, der er autoriseret til at behandle de af Aftalen omfattede personoplysninger, fortrolighed om disse. Sådan fortrolighed finder tillige anvendes efter Aftalens ophør.

12. Forrang

12.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, har bestemmelser i Aftalen forrang i forhold til tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder Hostingaftalen.

13.
13.1
13.2
13.3 Aftalen kan ikke opsiges særskilt, men kan erstattes af en anden databehandleraftale om samme forhold. I modsat

Varighed og ophør af databehandleraftalen
Aftalen træder i kraft ved indgåelse af kontrakt mellem kunde og Internet 123 ApS. I tilfælde af at Hostingaftalen ophører, uanset årsag, ophører Aftalen også.

fald, er Databehandleren forpligtet af denne Aftale, så længe Databehandleren behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

13.4 Den Dataansvarlige skal snarest muligt og senest 14 dage efter ophør af Hostingaftalen oplyse Databehandleren skriftligt, hvorvidt Databehandleren skal tilbagelevere eller slette de behandlede personoplysninger. 30 dage efter ophøret af Hostingaftalen er Databehandleren berettiget til at slette alle personoplysninger, som er blevet behandlet under den ophørte Hostingaftale på vegne af den Dataansvarlige. Databehandleren må dog altid opbevare de behandlede data, såfremt dette følger af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

/Bilag
Bilag 1: Beskrivelse af baggrunden for og formålet med Aftalen mv. Bilag 2: Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger

BILAG 1 (til Databehandleraftale)
BESKRIVELSE AF BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED AFTALEN MV. 1. Baggrunden for og formålet med Aftalen

1.1 Denne Aftale er indgået i forbindelse med Parternes indgåelse af aftale om levering af tjenester, benævnt "Hostingaftalen", i hvilken forbindelse Databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige til opfyldelse af Hostingaftalens formål.

2. Typer af personoplysninger omfattet af aftalen

2.1 Aftalen og tilhørende instruks omfatter alle typer personoplysninger, som behandles af den Dataansvarlige i henhold til den mellem Parterne indgåede Hostingaftale. Der er tale om følgende oplysningstyper:

- Kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder e-mail, CPR-nummer, telefonnummer, Uddannelse, Beskæftigelse, Eksaminer, Fødselsdato

 • -  Betalingsoplysninger

 • -  IP-adresser

 • -  Domænenavne

 • -  Brugernavne

 • -  Medlemsoplysninger

 • -  Brugsdata og statistik

 • -  Ordrehistorik og information

 • -  Kontrakter

 • -  Kommunikation

 • -  Support

 • -  Billeder

 • -  Der kan forekomme yderligere typer af personoplysninger

2.2 Aftalen og tilhørende instruks omfatter kategorier af registrerede, som behandles af den Dataansvarlige i henhold til den mellem Parterne indgåede Hostingaftale. Der er tale om følgende kategorier af registrerede for Dataansvarlige:

- kunder
- medlemmer
- medarbejdere
- leverandører
- ansatte
- ansøgere
- brugere
- patienter
- elever
- abonnenter
- forretnings- og samarbejdspartnere og tilknyttede virksomheder. - Der kan forekomme yderligere kategorier af registrerede

- Databehandleren sætter sit system til brug for den Dataansvarlige som en hostet tjeneste, og det er ikke muligt for databehandleren at bestemme alle kategorier af registrerede. Hvis den Dataansvarlige hoster data om yderligere kategorier af registrerede hos Databehandleren, er det den Dataansvarliges forpligtelse at registrere disse oplysninger. 4. Brug af underdatabehandlere

4.1 Databehandleren anvender ved Aftalens indgåelse nedenstående, af den Dataansvarlige godkendte

underdatabehandlere, til at forestå de anførte behandlingsopgaver.

Virksomhedsnavn, CVR. nr., Adresse, Beskrivelse af behandlingsopgaver
Sentia Danmark A/S
CVR. nr.: 10008123
Smedeland 32,2600 Glostrup
Server og netværksdrift
Fionia IT ApS
CVR. nr.: 25531205
Overgade 14 st., 5000 Odense C
Server og netværksdrift
Google LLC (formerly known as Google Inc.)
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Navneserver, server og netværksdrift

4.2 I det omfang en eller flere af de ovenfor anførte underdatabehandlere, foretager behandling af personoplysninger omfattet af Aftalen udenfor EØS, ligger følgende overførselsgrundlag til grund for dette.

Virksomhedsnavn: Overførselsgrundlag:

BILAG 2 (til Databehandleraftale) SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Overskrifterne i dette bilag angiver de grundlæggende krav til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af persondata.

Bilaget skal udfyldes i henhold til de konkrete omstændigheder, og emnerne kan derfor variere blandt andet afhængigt af hvilke typer persondata, der behandles.

Det er tilstrækkeligt at henvise til eksisterende politikker, certificeringer og den omhandlede kontrakt, da disse som helhed dækker sikkerhedsforanstaltningerne.

1 INDLEDNING

1.1 Dette bilag udgør det bilag, der refereres til i pkt. 7.3 i databehandleraftale, som er indgået mellem Internet 123 ApS ("Databehandler") og "Hostingkunden" (den "Dataansvarlige") om levering af tjenester.

1.2 Bilaget beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som den Dataansvarlige stiller sikkerheden i forbindelse med Databehandlerens levering af tjenester.

2 Krav til databehandlerens kontrolmiljø

2.1 Den Dataansvarlige kræver, at Databehandleren implementerer og vedligeholder de kontroller, der er beskrevet i kontrakten og dens bilag.